பரீட்சை வினாத்தாள் ரூ. 3500க்கு விற்பனை; ஊழியர் பணி நீக்கம்