சாட்சிகள், பாதிக்கப்பட்டவர்களை பாதுகாக்க புதிய சட்டமூலம்