பணம் பெற்று மஹிந்தவை ஜனாதிபதியாக்கியதன் பலாபலனை 2009ல் பிரபாகரன் அனுபவித்தார்