கை குலுக்கினால் காய்ச்சல் வரும் கவனம் அரியானா அமைச்சர் எச்சரிக்கை