பணக்கார நாடுகளின் வரிசையில் இந்தியாவிற்கு 7-வது இடம்