யுவதியை பொதுமன்னிப்பின் கீழ் விடுவிக்க வேண்டுமென பிரதியமைச்சர் ஜனாதிபதிக்கு மகஜர்