சிறுவர்களுக்கிடையில் புறா சண்டை; தலையிட்ட தந்தை பலி