நல் மனங்களை வளர்த்துக் கொள்ள புத்தாண்டை வாய்ப்பாக்கிக் கொள்வோம்