பாராளுமன்ற சுற்றுவட்டத்தில் நேற்று எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம்