முன்னாள் ஜனாதிபதி தான் விட்ட தவறை ஒப்புக் கொண்டுள்ளார்