தாமரைக் கோபுரம் இந்தியாவை கண்காணிக்கும் திட்டம் அல்ல