தமிழ் மக்களின் காணிகளை அபகரிக்கும் முயற்சி முறியடிப்பு