மக்கள் உரிமைகளை பாதுகாப்பதற்கான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் எடுப்பேன்