இரு தேசிய கட்சிகளும் ஒன்றிணைந்துள்ள இத்தருணத்தில் அதிகாரங்களை பகிர்ந்தளிக்க முயற்சிக்க வேண்டும்