மேலுமொரு தொகுதி மருத்துவர் குழு இன்றும் நேபாளம் பயணம்