ஐ. தே. க.வின் செயற்பாடுகளை கிராம மட்டங்களில் அறிவுறுத்த திட்டம்