மே தின ஊர்வலம் : இ.போ.சவுக்கு 1 கோடியே 56 இலட்சம் வருமானம்