தஞ்சப்படகில் இருந்த 217 பேர் பிரான்ஸ் படையினரால் மீட்பு