குடியிருப்புக் காணிகள் வனப் பிரதேசமாக 2012 இல் பிரகடனம்