பூகம்பத்திற்கு பின்னர் நேபாளத்தில் பாடசாலைகள் மீண்டும் ஆரம்பம்