மறுபடியுமா….? சென்னைக்கு இடியுடன் கூடிய கனமழையாம்… குலைநடுங்க வைக்கும் செய்தி.